UNDANGEN AKU RINDU – CERKAK

rindu1Jakarta, ngalrastenan – Ing wayah esuk, bun kang cahyane cemlorot kena pantule sang Bagaskara nambahi endah ing swasana. Hawa kang isih seger, sing kebah ‘oksigen’ amarga durung akeh ‘karbon’ ing langit. Pikiran isih ‘cling’ durung kebak ruwet ing donya sing maneka warna isi lan jerohane.

Gemboel, anake mbah Lurah pancen senenge olah raga. Nadyan rada kesel awake amarga anggone nyambut gawe kepara mempeng, ning amerga semangat pengen sehat lan njaga awak ben ora kaya semar yo kudu di lakoni olahraga seminggu udakara ping telu, lan nek lagi greget malah iso luwih.

Nalika semana Gemboel anggone olahraga yo mung mlaku utawa mlayu alon-alon. Olahraga ngirit modal ning sehat jiwa raga. Sehat raga, tegese awak tansah seger, lara (penyakit) padha endha ora ana sing wani teka kejaba kepeksa. Sehat jiwa, tegese yen pas olahraga mlayu esuk ketemu lan bareng kenya kang endah sulistya ing warna iku bisa nentremake jiwa.

Komplek omahe Gemboel lumayan gede, lan ditata kanthi becik katitik katon asri kebah ing wit-witan kang adem sak kiwa tengene dalan. Pokoke nek ana sayembara adipura komplek resih lan asri mestine menang. Kejaba sing olahraga sing omahe komplek uga ora sethithik warga jabane komplek melu olahraga ing kana.

Esuk iku ora kaya padatan, udakara oleh sak puteran Gemboel kaya di samber gelap, kaget, ora obah ing sawetara wektu mbegegeg ora ugeg-ugeg, apa maneh ndulit upa. Apa ta kang dadi underane lakon? Ora ana liya, Gemboel weruh kenya kadya midadari mudhun saka kayangan uga lagi olahraga ing wanci iku.

Kenya kang isih katon muda, lan ketoke umure durung kliwat rong puluh tahun. Kenya mau yen cinandra nganti kakehan rupa kurang candra. Rambute di umbar lan katon ngandhan-andhan, netrane kocak lindri-lindri, irunge mbangir, yen ngendika wajane katon miji timun, yen lagi ngguyu eseme pait madu, janggane ngolan-olan, pokoke yen kadulu saka puncuk ing rambut nganti drijine sikil ora ana kang nguciwani.

Gemboel, dasar pemuda kang isih timur nyumuripi kenya mau nganti domblong kaya sapi ompong ana ing gedhong sing nduwe karo nyadhong, ngedol sapi ben aja kantonge bolong. Cekake crita, Gemboel lan kenya mau banjur mlaku bareng, lan ing wektu kang katon prayoga, Gemboel njur wani tetepungan karo kenya mau, lan mangkene anggone tetepungan kang durung kawios ing lesan (jan kaya wayang bae).

Karo mlaku alon-alon kang wus sarimbit, Gemboel nepungane. “Mbak, panjenengan nembe pindah nggih daleme, menawi kepareng mbok kula tak tetepangan”.

“Inggih mas, kok panjenengan pirsa?” Pitakone kenya mau.

“Tartamtu mbak, kula meh saben dina olahraga muteri komplek niki. Menawi kepareng, nderek tepang nami kulo Gemboel lan panejengan asamane sinten mbak?” Ndhrindhil pitakone Gemboel.

“Nami kulo Rindu Putri Pawestri, panjenengan ngundang Rindu kemawon!” Wangsulane  kenya karo noleh Gemboel.

“Wah asmane jan sae sanget mbak, kados ingkang kagungan!” Timpalane Gemboel sing miwiti nggombal.

Diumpak kaya mangkana, Rindu katon semu abang pipine lan eseme, duh, duh, duh ….  dekik pipine nambah manis pasuryane kang polatane ruruh jatmika. Wis meh oleh sak puteran wong sak keloron mau mlaku lan crita werna-werna. Pokoke yen disawang, Rindu iki tansah nengsemake, dhuwure udakara 160 cm, pakulitane nemu giring, yen ngendika ngombak banyu, jajane rineka gegelangan kang katon anyengkir gadhing.

Wusana, bagaskara wis saya dhuwur pratandha yen wancine kudu pepisahan, lan Rindu matur karo Gemboel kang isih katon kesengsem. “Mas Gemboel, matur nuwun yo kersa ngancani olahraga, aku mulih dhisik yo mas, soale aku wis kancen arep ngeterne anakku renang bareng bapake, suwun lho mas!” Pungkase Rindu marang Gemboel.

Gemboel katon kamitenggengen, ora percaya marang apa kang diucapne rindu. Jebul, Rindu kang wis ngancani olahraga mau anake wis kuliah. “Duh, Dewa lelakon kok maneka warna, Rindu …. aku mung isa nyawang sliramu” Atine Gemboel kang gemreneng …. … .. .
#KD

2 thoughts on “UNDANGEN AKU RINDU – CERKAK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s