ANGKRINGAN MBAH MO – NONTON KETHOPRAK 01

KA&KDJakarta, nglarastenan – Sakwise nonton srandhul dik Sum katon kesengsem, amarga crita lan pintere para paraga kang olah ing seni srandhul. Pinter ing babagan kridane tari, olah swara lan nut munggah mudhune para paraga. Mulane nulat ing crita srandhul, dik Sum banjur pesen marang aku, yen to mangko ana tontonan kethoprak slirane arep melu nonton.

Ndilalah, ing anjungan Jawa Tengah, Taman Mini ana Kethoprak Tobong kang pancen anjungan iki sring nganakake pentas-pentas seni, mligine kang underane seni tanah Jawa. Kajaba iku, kanggo nguri-uri lan katon jatidirine nonton kethoprak mau kudu ngagem sandhangan kejawen, antarane sing putri kudu nganggo jarik, sing kakung ngagem beskap komplit.

Wengi iku janjian ana angkringan mbah Mo, karo kanca-kanca pandemen kethoprak. Aku lan dik Sum teko paling gasik dhwe ana angkringane mbah Mo. Ngobrol ngalor ngidul karo mbah Mo, kaya Raden Kamajaya lan Dewi Ratih, dik Sum nglendot ing pundaku karo dolanan smartphone kesayangane. Bareng wis komplit banjur budal bebarengan menyang Taman Mini.

Crita kethoprak mau asesirah, “Ken Dedes Ken Arok Serong”.

Cekake crita, ing jaman Kraton Kediri nalika semana jumeneng aku (nek saiki mbok menawa, bupati), yaiku Akuwu TUnggul Ametung. Panawijen, ing kono Tunggul Ametung ketemu marang Ken Dedes, kenya kang pancen sulistya ing warna. Tunggul Ametung kepincut lan kepranan penggalihe nyumurupi kenya mau. Lan mangkono pitakone sang Akuwu kang durung kawios ing lesan.

“Cah ayu, midadari kang kautus Dewa sapa jenengmu nimas?” pitakone sang Akuwu marang kenya mau.

“Dalem pun Ken Dedes kanjeng” wangsulane Ken Dedes.

Ken Dedes yen cinandra sampurna, nadyan urip ana ing ndesa. Ken Dedes putri pandhita Budha, yaiku Mpu Parwa (Purwa).

Tunggul Ametung kang kepincut marang sulistyane Ken Dedes kang kaya midadari ngejawantah. Ken Dedes, pawakane kang lencir kuning mbok menawa yen saiki kaya Putri Solo 2008, mentes lan anglelewa mangagem ati. Ngagem kemben kang katon nyembul mratelakake payudarane kang anyengkir gadhing dadekake Tunggul Ametung ora sabar anggone pengen nggarwa Ken Dedes.

Tunggul Ametung ora kuwawa anggone nepsu marang Ken Dedes, lan wektu iku uga Ken Dedes diboyong kanthi ruda pekso menyang ing Tumapel. Ature Ken Dedes, marang Tunggul Ametung supaya nunggu kondure ramane ora di gagas blas marang Tunggul Ametung.

Cekak ing crita, Mpu Parwa wis kondur saka anggone tapa, kaget dene nyumurupi omahe kang bubrah nganti kaya katerak ing maruta. Lan kang dadi runtik ing Mpu Parwa, putri kang sing di tresnani ilang kaya kaisep ing bantala. Sang Mpu banjur ngupadi kadadehan apa kang lagi wae kelakon marang putrine. Eba kayangapa murkane sang Mpu nyumurupi Ken Dedes digawa kanthi peksa dening Sang Akuwu. Kanthi sarira kang geter Sang Mpu banjur sumpah, lan mangkene sumpah Sang Mpu kang durung kawios ing lesan.

“Sapa sing wani olah durjana marang Ken Dedes anakku kang banget ndak tresnani, ing kono bakal mati dening suduk Keris”, mangkana sumpah Sang Mpu kang mijil saka lathine.

Ken Dedes pungkasane ka garwa dening ……………… kasambung

Iklan

4 thoughts on “ANGKRINGAN MBAH MO – NONTON KETHOPRAK 01

    • Nuwun pak edy, bu ning kawigatosan ipun ….. niki mung nguri2, tiyang cubluk nalika taksih timur hiburane mung ngrungokne radio, nggih kados crita thoprak niki. rikala taksih timur taksih wonten thoprak tobong, ning sakmangke pun mboten nguningani … duwww

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s