KAWRUH JAWA – PANDHODHOGING KORI TEMANTEN

pranotocaraKula nuwun!
Awit keparengipun Gusti ingkang murbeng dumadi kula kinanthi dening Bapa saha Ibu Prasetioretno inggih tiyang sepuhipun anakmas Wan Prasetioretno ingkang dinten meniko sowan kanthi slamet wilujeng lir ing sambekala. Kanthi ngaturaken syukur, keparenga kula matur wonten ngarsanipun Bapa Dwijoworo, sepisan kula sakulawarga ngaturaken salam rahayu wilujeng mugi katur dhumateng kulawarga Bapa Dwijoworo. Ndherek nepangaken nami kula Asmarabhumi, saking dhusun Turen, kecamatan Baturetno, kabupaten Wonogiri.

Dene sedyaning manah inggih menika sepisan silaturohmi amemayu kekadangan saha pasedhereaken. Kaping kalih mugi mboten damel rengating penggalihipun Bapa saha Ibu keparang nyuwun priksa menapa leres kangungan putra estri asmanipun Rara Widyaztuti Woro Sugingsul. Kaping tiga, Bapa Prasetioretno sekaliyan kagungan putra asmanipun Wan Prasetioretno. Lare menika sampun diwasa kepengin saged gadhah mitra geganthilaning manah wonten gesangipun. Blaka suta kemawon bilih ingkang dipun tuju menika putra estri pajenengan.

Jumbuh kaliyan kawontenan, anakmas Wawan lajeng mothah nggubel dhumateng Bapak saha Ibunipun supados nyuwun priksa sekinten nak ajeng Rara Widyaztuti Woro Sugingsul menika sampun, menapa dereng wonten ingkang badhe mengkoni. Menawi sekinten saged, kula ingkang tinanggenah minangka talang gung atur dinten menika mugi Bapa Dwijoworo kersa paring wangsulan bab pitakenan kula wau. Sawatawis makaten, dene mangke menawi wonten pirembagan sanes magepokan kaliyan bab menika saged dipun rembag mirunggan.

Ing wasana cekap semanten, hambokbilih wonten kirang leres ing basa saha sastra, tuwin tumindak ingkang kirang tatakrama kula nyuwun sih samodra pangaksami. Nuwun

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s