KAWRUH JAWA – PASRAH PANGANTEN KAKUNG (TULADHA JANTURAN)

monggoNuwun, Kula nuwun
Assalmualaikum wr. wb.

Kanugrahan miwah sih wilasanipun Gusti Ingkang Maha Tunggal, mugi-mugi tansah sumandha ing jiwangga kita, warading sagung dumadi, raharja, niskala satuhu.

Kula kepareng madhep awit tinimbalan kadang kula pambyawara kinen ngayahi jejibahan masrahaken penganten kakung.

Puji syukur konjuk dhumateng Gusti Ingkang Maha Tunggal, ingkang sampun paring panuntun dhateng kula sapangiring panganten kakung saking Dhusun Turi, Wonogiri satemah saged sowan wonten papan mriki kanthi wilujeng nir ing sambekala.

Para pinisepuh, sesepuh saha para alim miwah para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Ingkang kapisan, kula ngaturaken kabar kabagyan, Bapa Prasetioretno sekaliyan nuwun inggih rama saha ibunipun panganten kakung ugi ngaturaken salam kawilujengan katur Bapa Dwijoworo sekaliyan.

Kaping kalih sowan kula hanganthi panganten kakung anakmas Wan Prasetioretno saklajengipun kula pasrahaken dhumateng Bapa Dwijoworo sakulawarga lumantar Bapa Dwi Purnomo, sumangga anggenipun badhe hamiwaha. Kula saha Bapa Prasetioretno sakulawarga namung ndherek memuji, mugi-mugi pawiwahan menika saged lumampah kanthi rancag, lancar kalis ing rubeda.

Salajengipun waleh-waleh menapa, kula blaka suta, nglenggana, bilih panganten kakung menika taksih cubluk utawi kirang seserepan ing bab ngelmu gesang bebrayan agung, mila panyuwun kula dhateng Bapa Dwijoworo sakulawarga, para pinisepuh, sesepuh ing mriki kersa suka paring seserepan amrih gesangipun saged manggih kamulyan.

Makaten atur kula. Mbok bilih sowan kula sapangiring wonten klenta-klentunipun atur, ugi tandang tanduk ingkang damel kirang rena panggalih kula nyuwun pangapunten. Nuwun. Matur nuwun.
Wassalamualaikum wr. wb.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s