KAWRUH JAWA – TEMU TEMANTEN (TULADHA JANTURAN)

amijiki - temantenNglarastenan – Jagong temanten Jawa, ing kono aku lan dik Sum lungguh jejer nganti kaya kemepyur pulut melu jagong ing resepsi. Dik Sum kang pancen emba midadari angejawantah, ora kalah sunare karo pinanganten putri. Binarung swarane gending “kodhok ngorek” lan janturan (panyandra) dauping panganten (panggih).

Wus dumugi wahyaning mangsa kala, dumawahing kodrat saking panguwaosing Gusti ingkang Murbeng Dumadi, nalika sakmanten wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita, ingkang sumedya anetepi jejering agesang, angancik alaming madya, amestuti ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundhi pundhi, sarta angleluri laksita harja, nulat edi endahing budaya luhung, umiring sesanti tis-tising tyas marsudi mandawaning budya tulus, budya ateges budidaya ingkang tuwuh saking osiking panggalih, wondene tulus, saliring pangesti ingkang tumuju marang kautamen pinerangake.

Kawuryan sri panganten putri sampun jengkar saking sasana rinengga kahiring sanggyaning warga wandaya kinanthi mring sasana ingkang pinanci, dene ingkang mungu ing wuri wonten jejaka tuwin kenya, angiring tindakipun penganten putri punika ingkang sinaraya angemban puspita adi ingkang winastan Kalpataru, Dewandaru, Jayandaru, kinarya dauping panganten sarimbit. Swarane pradangga munya angranging kadya asung pepuji pangastuti mring panganten kekalih mrih kang kaesti dadi kang sinedya dadya.

Saya caket saya caket denira lumaksana, panganten putri semana wus prapteng dampar kang tinuju, nuliha penganten kekalih samya apagut tingal, tempuking catur netra ingkang linambaran budi luhur pada sakala wonten daya pangaribawa ingkang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib ingkang tumanem ing sanobari.

Saksana kumlawe astane panganten putri sarwi ambalang gantal mring panganten kakung ingkang winastan Gondang Kasih, datan saranta panganten kakung gya gumantya ambalang gantal ingkang winastan Gondang Tutur, menapa ta wujud sarta wredining gantal ingkang kinarya bebalanging panganten sarimbit?

Pranyata wujuding gantal dumadas saking sedah lininthing tinangsulan lawe wenang; sarta pinilih sedah ingkang matemu rose, ingkang amengku wredi srinandi; suruh yen dinulu seje lumah lawan kurepe, ananging lamun ginigit pada rasane, amengku wredi sanajan kang sajoga jejer priya kang sawiji putri ananging lawun wus manunggal tekate bisa manunggal cipta, rasa, karsa, miwah karsane pinasti jatukramane.

Marma tinangsulan lawe wenang ingkang awarni seta wredinira; Mugi wusnya tinangsulan akrami dadya paningset denira mangun bebrayan,  datan nalingsir saking angger paugering kautamen, pinilih suruh ingkang matemu rose, mengku wredi mugi panganten sarimbit manunggal lahir batine, saneskara pangesti nyawiji sirik lamun kongsi suwaleng kayun, widada kang sinedya, lestari kang kaesti.

Kawistara panganten kekalih wus jajar sumanding aneng luhuring pasangan linambaran roning pisang raja, pasemone nyata lamun daupira wus pinasti dadi pasanganira, kanga gung kinudang kudang bangkit mandireng pribadi, wininbuh ingkang kawibawan lir jejering nalendratama.

Mandap saking pasanggrahan, ingkang sarimbit gya mrepeki antiga cinaket ing bokor kencana minangka wadahing sekar setaman, sakala konang antiga tinapak ing pada pecah saknalika, pramila daya-daya panganten putri laju anjengku sarwi sumembah mring kakung, purna denira sumembah gya amijiki samparaning ingkang raka pralampita angicali saliring sukerta tulus mulya manggih raharja, sirna saliraning rubeda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s