WAYANG DHEGLENG – POLITIK MENANGE DHEWE (1)

kurawaNglarastenan – Swuh rep tidhem permanem madyapada minangka kocaping kang cinarita lan punjering kandha. Mugi tinebihna saking sukerta lan siku dendha kang tumempuh bawana. Amung rahayu niskala nirsangsaya manggih bagya mulya sagung titah kang dumadi. Tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi karta raharja anyembuh yuwananing praja lan kawula. Ndayanana luhuring nusa lan bangsa.

Swasana sitihinggil Kraton Awu Awu Langit, sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk lenggah ing dhampar dhenta kahadep para nayakane praja. Jibeg jroning wardaya awit sang nata menggalih kahanane praja.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Patih Mergosuloyo, sira adoh dak awe cedhak sun raketake ana ngersaning sun merga ana bab kang wigati, Patih” Pangandikane sang nata abot penggalihe kang ruwet jemblegur swarane emba Prabu Baladewa ing Mandura.

Patih Mergosuloyo: “Wonten wigatos punapa Sinuwun, keparenga mbabari patih jengandika kula pun Mergosuloyo”.

Manggalapati Melusuloyo: “Nuwun inggih sinuwun, keparenga mbabari manggalapati jengandika kula pun Melusuloyo”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Tih, Ti (patih lan manggalapati – red.), opo kupingmu bosok, opo kupingmu budheg? Tangise garwaku merga blanjane tak kurangi, meleka matamu kabeh lan ngertiya ingsun iki lagi sungkawa!”

Patih Mergosuloyo: “Lir ipun kados pundi sinuwun? Patih Mergosuloyo lan Manggalapati Melusuloyo namung belapati, nyengkuyung kersanipun sinuwun!”

Prabu Gedhang Kluthuk: “Saiki amrih garwaku ora marahi mumet, undhakna pajek, lan subsidi lengo marang kawula ilangana, lan kawula kabeh ganti nganggo lengo jarak, sok sopo sing ora sarujuk iki titah ratu tan kena wola wali, kunjara”.

Patih Mergosuloyo:  “Sendika dhawuh, sinuwun”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Patih Mergosuloyo, metuwa njaba, aturana maju lenggahe Bapa Begawan Mungulegsego”.

Patih Mergosuloyo:  “Nok-non, nuwun inggih ngestokaken dhawuh. Kepareng pamit madal pasilan”.

Lah ing kana ta wau, wus mundur palarasan rekyana patih Mergosuloyo. Dupi wus cundhuk ayunan klawan Sang Begawan Mungulegsego, tanggap ing piniji, sigra ngetap busanane, parandene paripaksa mangu-mangu ing penggalih.

Begawan Mungulegsego: “Nuwun, amit pasang kaliman tabik, sinebatna ing iladuni, dhumawah ing tawang-towang, linepatna ing tulah mangu. Sinuwun, cumanthaka pun bapa ing Ganjelawang, labet kula piniji dening Anak Prabu”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Bapa, suwiwi…eh suwawi kula aturi lenggah ingkang prayogi, badhe wonten atur ingkang kula unjukaken dateng Bapa”.

Begawan Mungulegsego: “Adhuh, beja kemayangan Anak Prabu, ngestokaken dhawuh Paduka Anak Prabu”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Bapa, dinten mangke Awu Awu Langit pun ketekkan duit, Nimas Ratu Dyah Ayu Woro Sucempluk nyuwun duit kangge teteki ing nagari manca, Yayi Dyah Ayu Woro Sukentring lan Yayi Dyah Ayu Woro Sujudheg uga nyuwun busana ingkang mompyor, amarga pun badhe riyaya!”.

Begawan Mungulegsego: “Lir ipun kados pundi Anak Prabu?”.

Prabu Gedhang Kluthuk: “Mekaten Bapa, duit kraton pun telas, nipis kamangka niku tangise keluwarga praja, pramila Bapa Begawan, Patih Mergosuloyo kalih Manggalapati Melusuloyo nagih pajek lan ngilangi subsidi lengo patra kawula Awu Awu Langit amrih lestarine bandha negara Awu Awu Langit”.

Begawan Mungulegsego: “Sendika Anak Prabu, pun bapa badhe ngestokaken dhawuhe Anak Prabu murih lestarine bandha donya nagari Awu Awu Langit mriki”.

Wus titi purneng gati pasewakan, sang nata sasmita arsa jengkar manjing ngedaton. Saksana para wahini pawongan cethi ingkang samya ngampil upacareng aji, rep regedeg nguncupaken asta minangka tandha pakurmatan. Yayah binayangkare kondure Sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk, binarung swarane tembang “NUNUT NGEYUP”. end/kd – kasambung…..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s