WAYANG DHEGLENG – POLITIK MENANGE DHEWE (2)

cangik limbukNglarastenan – Lah ing kana ta wau, wus lumarap lampahira nyai emban, unjuk uninga mring ngarsaning Sang Dyah Ayu Woro Sucempluk. Nengna kawuwusa, ganti ingkang winursiteng kawi, ora kaya ingkang mapan ana ing gupit gajahmungkur, nganti kaya pandam kentir ing warih.

Sorot mancung mencorong mijil saking putri winongwong, nenggih Dyah Ayu Woro Sucempluk, mustikaning wong. Nyata ayu akarya lamong, akeh priya kang kepengen mboyong, dadi kembang lambe pating clemong, akeh kang gandrung kloyong-kloyong. Lamun Sang Dyah Ayu liwat, para priya mung pating plenggong, plompang plompong ora kuwat ndulu bundering bokong.

Nyata tetungguling memanis. Rema njanger semu wilis, sinom lir ron pakis, nanggal sepisan kang alis, lathi abang lir manggis, janggut nyathis, pamulu hambengle keris. Yen dandan ora uwis-uiws. Payudara lir bluluk kuning den prenah mrih manis, sinangga kemben dadya munjuk sawetawis, mula ora susah dikepeti wis esis.

Dedege ora sangkuk, asta lir gendhewa tinekuk, driji kaya saya minggah saya mucuk, padharan ora mblendhuk, ponang pocong nyenthing munjuk, disawang saka mburi cundhuk, ngiringan yo mathuk. Ngarep, duwe bojo kaya Dyah Ayu Woro Sucempluk sewayah-wayah gathuk, awan sayuk, wengi njuk, luwih-luwih yen ta bar adus esuk.

Dhasar wanita pinaringan nugrahaning Widhi, sembada ing warna sorote mancur. Tejaning tambara wening, liriking netra kumenyar, sorote ngenguwung awenes-wenes kamantyan turut marang kumbaning grana kengis. Dedeg ndedeling lurus, swara gandem arum manis lir pambyawara radio gglink.

Pendhak-pendhak Sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk miyos tinangkil, Sang Dyah Ayu Woro Sucempluk miyos munggying prabasuyasa, sinambi mriksani sindhen orjen tunggal saking Joko Kademen, keplok imbal angedasih senggakan arebut wirama. Hamber hamblabar ingkang samya sumahap munggwing ngayun. Sinten ta ingkang mabukuh ngumala rum. Nenggih menika ingkang dados pamyawarane radio gglink, putri Ngadirojo Kidul ingkang kekasih Dewi Woro Rinjani, tan prebeda ayune klawan Madonna nalika isih timur.

Nalika ing mangke suwuking pradangga, ana tengara konduring Sang Nata Prabu Gedhang Kluthuk. Gupuh-gupuh Sang Retna Dyah Ayu Woro Sucempluk ngrakit tirta munggwing sangku, kinarya amijiki padanira sang raka Prabu. Dadya guragapan amethuk rawuhnya Sang Prabu Gedhang Kluthuk. Tinut ing wuntat ingkang kinasih Dewi Woro Rinjani miwah sanggya para parekan.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Kawula nuwun, nuwun, dereng sawetawis dangu kepareng rawuh Paduka Kanjeng Sinuwun, anjanur gunung dene radi randhat anggen Paduka miyos siniwaka, kula ngaturaken pangabekti, Sinuwun.

Prabu Gedhang Kluthuk: Yayi Ratu, tak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestune pun Kakang tumrapa marang jenengpara, Yayi Ratu.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Dhahat kapundhi engga jimat paripih, Sinuwun.

Dewi Woro Rinjani: Rama Prabu, kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk.

Prabu Gedhang Kluthuk: Rinjani anakku wong ayu moblong-moblong, ya tak tampa gawe bombonging rasa. Ora liwat pangestuku tampanana, Rinjani.

Dewi Woro Rinjani: Kapundhi engga jimat paripih, mugi andayanana kasantosan, Rama Prabu.

Prabu Gedhang Kluthuk: Yayi Ratu, sakdurunge munggah menyang sanggar palanggatan, aku kepengen madhang.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Nuwun inggih. Sedaya inggih sampun cumawis, menawi badhe bojana.

Prabu Gedhang Kluthuk: Golekna sambel cabuk lan besengek.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Nuwun inggih, nuwun inggih, sampun cumawis.

Prabu Gedhang Kluthuk: Sindhen klangenanku Nyai Bekel Kentring Manik yen ana kon nyambel kemangi karo cabuk, ben senadyan sambele cemplang, jare wingi saka ndesa mesthi nggawa cabuk.

Dyah Ayu Woro Sucempluk: Bat-tobat bat-tobat, mboten saged, mboten saged. Nyai Bekel Kentring Manik menika sagedipun Ela-ela nyekar “Janji Setya”.

Prabu Gedhang Kluthuk, Ratu Sucempluk manJing kedhaton kahiring sekar “Janji Setya”, kadherekaken Dewi Woro Rinjani. Emban Clinguk lan Glembukan kantun wonten njawi.

Nyai Clinguk: Anakku’ndhuk, anakku ngger sing moblong-moblong, kowe kok malah ndomblong nyawang Sinuwun kekanthen asta arep bojana andrawina ndhuk.

Glembukan: Oalahh, mak, makkk… Sinuwun bisa nggandheng astane Gusti Putri kaya mengkono kok aku bola bali sing di gandheng mung ember, saben dina mung ngangsu banyu.

Nyai Clinguk: O, anakku nduk…kowe kuwi limbuk kuno, jadul bola bali pol-pole ngono kuwi.

Glembukan: Iyo mak, iya.

Nyai Clinguk: Mumpung Gustimu kepareng dhahar, saiki karo nunggu lorotan lan mumpung para pradangga komplit, sing gamel Mas Joko Kademen, sing wiraswara yo ana Pakdhe Padi, Mas Ganteng, Mas Dwi, Mas Tedjo sing wasis parikan lan liyo liyane, pesindhen yo komplit saka Bontang yo rawuh, saka Ngadirojo ra kaetung, saka Praci malah putu dhalang.

Glembukan: Iyo mak, iyo. Aku arep nembang, judule “LINGSO TRESNO”, ning nek aku wis gelem nyuworo, ora mantra-mantra swaraku ning jebles swarane mas DIDI KEMPOT.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s