OSIKING KAHANAN – CERITA CEKAK

mbajak sawahnglarastenen – Nilik kahanan saiki kang sarwo nyenengake kanggone sakperangane wong kang mapan ing kutha. Contone saiki akeh gedhong-gedhong kang matumpuk-tumpuk, kang sekawit akeh wit-witan kang edhum royo-royo dibabati lan diganti pager semen.

Anggonku metu saka omah ing dina minggu, lumaku urut dalan gedhe antara Sudirman – Monas ora duwe tujuwan kang tinamtu. Jangkahing laku lan karep ing kalbu cumithak angen-angen mbok­menawa jroning mlaku-mlaku mengko bisa ketemu sesawangan kang endah ngelam-elami apa maneh ketemu kenya kang gawe seneng lan nambahi seneng ati, mrih kena kanggo rabuk umur bisa dawa.

Nalika isih timur lan mapan ing ndesa, saben wulan Syawal, Besar lan sasi kang becik tumrape wong kang duwe gawe, ing kono akeh kang nanggap wayang. Lan angger jejer meski kabuka kathi panyandran tumrap negara.

“Anenggih nagari pundi ta ingkang pinurweng carita samangke, ingkang kaeka adi dasa Purwa; eka (marang) sawiji, adi linulih dasa sepuluh, purwa wiwitan; adi-adining garpa gupita datan wonten kadi nagari ing Nuswantara; nagari panjang-punjung pasir wukir loh jinawi; panjang marang adawa, punjung iku luhur, basa pasir ngarepake samodra, wukir ngungkurake gunung, boso jinawi toya tinumpang, tulus ingkang sarwo tinandur, murah kang sarwa tinumbas; agemah soho ripah; basa gemah kathah janmo dagang datan kendhat; elur tan ana pedhote; basa ripah kathah janmo ingkang gegriya aneng nagari; pratandha eco manahe kawulaalit, kebo sapi bebek ayam datan wonten ing kandang, teko aglar mungging pangonan; saking harjaning dora cara sirna ajrih wilalating narendra; mboten wonten Panjenenganing Narendra ing rat jagat pramudita ingkang kasongan ing angkasa, ingkang kagebeng ing muara, ingkang kawengku samodralaya, ingkang kasenenan Shang Yang Candra, ingkang kapadhangan Shang Yang Surya, datan mirip ing kadi Wong Agung ing Nuswantara puniko luhur kawisesanira; pranyata adil paramarta, tansah mule balala ing brana, dana boga lumintu ing saben dina, ngupaya dasih utama, amemulang wong balilu, njangkung prang pupuh, ngapura lepating wadyo, anggung titi pariksa, mintir pangreh utama; Panjenenganing Narendra kinaceksasamining ratu, trus padhang tingale ageng obore, atebih kumarane, tinenga tenga ing parangmuka; mila’ kasusra kajana priya saking nagari liyan yen ratu pinunjul kinasihan ing jawata, winongwong para bathara, kinamulen para widadari, tan supe mujo semedi, rinasuk Suksma Kawekas, tunggal rahsa sajiwo ingaken sarira Bathara, mumpuni ing aguna , putus mring sandining, Dwihastha, wikan marang barang kang rungsit, tuhu titising Sang Hyang Wisnumurti”.

Beneh marang crita mau, negara kang dhuwur kukuse (kondhang) amarga pancen wis moncer negara kang lembah manah, andhap asor lan uga negara agraris kang bisa kasil swasembada pangan. Nanging yen ngonangi kahanan saiki, koyodene negara kang moncer merga tindak dursilajuti, korupsi anggegirisi, narkoba merajalela, wong tani padha di pithesi, wong cilik mung kanggo ancik-ancik.

Lire, tetanen sarwo susah. Rabuk larang, papan sansaya entek, bareng panen regane ora cucuk karo modale, nadyan bathi ning ora sepiro. Kahanan iki wis ora jumbuh karo crita wayang ing ndhuwur mau, “jinawi toya tinumpang, tulus ingkang sarwo tinandur, murah kang sarwa tinumbas”. Coba, saiki arep mangan daging sapi wae mikir ping pitulikur ibarate.

Mbok menawa sing cerak rada trep ing ukara, “Kinamulen para widadari”, lire ora sethithik to para nayakane praja kena grebek lagi kelon karo wanita kang dudu sisihane.

Apa maneh yen ndelok ukara, “amemulang wong balilu, njangkung prang pupuh, ngapura lepating wadyo, anggung titi pariksa, mintir pangreh utama”.

Saiki piye, jal? Isin arep mulang wong kang tindak ora bener, amarga awake dhewe tumindake nalisir saka bebener. Mintir pangreh utama. Piye jal, arep mangreh tindak utama korupsi ana ngendi-endi, dursila ngambra-ambra, lan kabeh mburu slamete panguwasa.

Osiking kahanan mau yen diibaratake lakune roda kreta, kala-kala ing nduwur, lan kala-kala ana ngisor midak lenong. Mbok menawa kahanan iki mung pinangka dhangire kahanan mrih raharjane praja sumarambah para kawula. #rampung.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s